• Kriangkrai Chaiphutorn

ขอแสดงความยินดีคุณครู ที่ได้รับการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564

อัปเดตเมื่อ 11 ม.ค.

ขอแสดงความยินดี ครูวิฐิณี นิมิตรชัย ได้รับการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564

เนื่องด้วยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 55 พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 16 มกราคม 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานการศึกษาได้ร่วมรําลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม รักษาภาพลักษณ์ที่ดีและร่วมกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรในหน่วยงานการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีดู 8 ครั้ง